ALT’s Smart Education programs for both Undergraduates & Post-graduates both aim to assist Vietnamese students continue their higher education to a top university, regardless of income level. Where there’s a will, there’s a way, and ALT can help you find your path.

learn more
 
 
 
 

Ideal for motivated professionals seeking to contribute to Vietnam’s socioeconomic development, ALT’s “A+” Scholarship Program seek student who need 100% tuition & living expenses paid for education abroad. Fill out our free assessment to see if you qualify.

learn more
 
 
 
 

Our “A” Scholarship program offers 100% tuition for a top university to Vietnamese students who demonstrate academic excellence and strong leadership potential. Learn more about this program and find out if you qualify.

learn more
 
 
 
 
 
 

WE MAKE EDUCATION DREAMS A REALITY

 
 
 
 

With over 10 years in helping students achieve their dreams of higher education, we have dozens of successful stories.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Your Benefits

 
 
 
 

Du học nước ngoài trong khả năng tài chính của bạn

Bài toán tài chính của bạn và gia đình sẽ được giải quyết bằng những học bổng toàn phần của các trường đại học hàng đầu thế giới

Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh và phù hợp với định hướng nghề nghiệp của bạn.

Chọn Chương Trình Phù Hợp Với Định Hướng Nghề Nghiệp.

Học tập ở một trường đại học hàng đầu trong chuyên ngành mà bạn đang theo đuổi

Các chuyên gia Hội Đồng Học Thuật sẽ hỗ trợ bạn trong việc tư vấn, định hướng về chương trình học phù hợp với khả năng cũng như nguyện vọng của bạn

 
 
 
 
 
 
 
 

Let us show you how you can get a full
scholarship to study abroad