https://maixephunglinh.com/blog/

Testimonial

ĐẶNG NGỌC BÌNH

Đại học Tài Chính-Marketing | 2009-2013

Học bổng A | 100% học phí:
Thạc sĩ Quản Trị Thương Hiệu
Trường Đại Học khoa học ứng dụng được bình chọn tốt nhất quốc gia về chất lượng giảng dạy và hỗ trợ sinh viên, Đức.

Đặng Ngọc Bình