https://maixephunglinh.com/blog/

Testimonial

NGUYỄN THANH DANH

Đại Học Ngoại Thương TP HCM | Khoá 49: 2010-2014

Học bổng A+ | 100% học phí và sinh hoạt phí:

Thạc sĩ Tài Chính ( Double degree)
Trường Đại Học hạng 1 thế giới trong ngành tài chính ( HEC – Paris)

Thạc sĩ Tài Chính ( Double degree)
Trường Đại Học hạng 12 thế giới trong ngành tài chính ( Stockholm School of Economics)

Cơ hội học tập Tiến Sĩ ngành kinh tế tại Yale University (USA)

Ứng viên thành công ALT | Nguyễn Thanh Danh