https://maixephunglinh.com/blog/

Testimonial

Nguyễn Trí Minh Ngọc

Đại học FPT | 2010-2014

Học bổng A | 100% học phí:
Thạc sĩ Kinh tế và Quản trị
Trường đại học top 200 thế giới, Đức.

Nguyễn Trí Minh Ngọc